4 ردیفه

کشوپول تمام استیل با ریل و گیره فلزی/4 اسکناس و 8 سکه