برچسب (لیبل)

انواع برچسب های طلا و جواهر، کاغذی، شفاش، متال، خردشونده، ووید و …