کشوی پول

کشوپول های تمام استیل با ریل و گیره فلزی 4 و 6 ردیفه با قفل سه حالته