دستگاه حضور و غیاب

انواع سیستم های حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی