6 ردیفه

کشوپول تمام استیل با ریل و گیره فلزی/6 اسکناس و 8 سکه